Confidențialitate – Promez

Confidențialitate

1. Informaţii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Operatorul care prelucrează date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.promez.ro este societatea KRAGMAN GMBH, persoană juridică organizată în conformitate cu legislația aplicabilă, având sediul Schillerstr. 3, 76676 Graben-Neudorf, Germania.

Operatorul KRAGMAN GMBH (denumit în continuare „Operatorul” sau „PROMEZ”) poate fi contactat la sediul sus-menționat sau la adresa de email info@promez.ro.

2Datele cu caracter personal prelucrate de operator prin intermediul site-ului www.promez.ro:

Operatorul colectează date cu caracter personal pe baza furnizării voluntare de către persoanele vizate (Clienți/Membri ai site-ului, așa cum aceștia sunt definiți in cadrul pct. 1 din Termeni și Condiţii („Definiții”). Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului în care vizitatorul dorește să interacționeze cu site-ul www.promez.ro.

Datele personale sunt prelucrate de KRAGMAN GMBH:

2.1 KRAGMAN GMBH poate colecta informaţii de contact cum ar fi următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon. Suplimentar, pot fi prelucrate numele și prenumele precum și numărul de telefon al destinatarului.

2.2. Pentru înregistrarea unui cont de Membru, se colectează numele, prenumele,  adresa de e-mail și numărul de telefon; În vederea utilizării Contului, se prelucrează parola și informaţii specifice din secțiunile Contului.

2.3. Pentru a putea fi contactat de KRAGMAN GMBH pentru orice întrebări sau informaţii privind produsele comercializate, se colectează numele, prenumele și adresa de e-mail;

2.4. În scop de marketing, pentru newsletter, se prelucrează adresa de e-mail.

3. Alte categorii de date care pot fi colectate

3.1.  KRAGMAN GMBH poate să colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alţi parametri tehnici) furnizate de browser internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către KRAGMAN GMBH pentru a îmbunătăți comenzile oferite Clienților sau Membrilor săi.

3.2.  KRAGMAN GMBH poate să colecteze involuntar și informaţii care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.promez.ro cum ar fi adresa IP, orașul și țara unde este Clientul/Membrul. KRAGMAN GMBH nu va utiliza astfel de informaţii pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu va face publice astfel de informaţii, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politică de Confidențialitate.

3.3.  Site-ul  www.promez.ro  este afiliat cu Facebook și Instagram într-o reţea de marketing on-line bazată pe comportamentul vizitatorilor site-ului. Prin urmare, în pagină vor fi linii de cod de la Facebook și Instagram ce rețin că persoana respectivă a vizitat pagina aparținând KRAGMAN GMBH și prin urmare, că există un interes legat de produse similare celor comercializate de KRAGMAN GMBH. În continuare, Facebook-ul și Instagram-ul făcând parte din rețele mai largi de marketing, poate genera pe stația de lucru a persoanei vizate și alte informaţii ale partenerilor săi din acelaşi domeniu. Blocarea încărcării tuturor fișierelor de tip cookie va conduce și la blocarea acestor comunicări din partea Facebook  sau Instagram sau ale partenerilor.

4. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

4.1. KRAGMAN GMBH prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri legale:

  • în baza consimțământului Membrului/Clientului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informaţii privind produsele comercializate, la cererea sa voluntară;
  • în baza consimțământului expres al Membrului/Clientului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, în format exclusiv electronic;
  • în interesul legitim al Operatorului, datele personale prevăzute la art. 2 și art. 3 pentru a îmbunătăți serviciile oferite Membrilor sau Clienților incluzând, dar nelimitându-se la contactarea acestora pentru transmiterea de comunicări particularizate periodic, în baza relației adecvate dintre KRAGMAN GMBH și Client/Membru cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor;

4.2. Prin vizitarea site-ului, prin crearea contului sau a completării formularelor de contact ori de solicitare informaţii pentru produs, fiecare persoană vizată și-a exprimat acordul ca KRAGMAN GMBH să prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politică de Confidențialitate.

4.3. KRAGMAN GMBH prelucrează datele în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi reținute doar pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o manieră adecvată pentru asigurarea securității și integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fără măsuri de precauție adecvate.

4.4. KRAGMAN GMBH a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în vigoare. 

4.5. KRAGMAN GMBH nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.promez.ro, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare, pentru a le procesa în numele KRAGMAN GMBH sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a KRAGMAN GMBH sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia. KRAGMAN GMBH, împreună cu colaboratorii săi (persoane împuternicite), își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

5. Drepturile persoanei vizate:

5.1. Oricare Membru sau Client are, ca persoană vizată, următoarele drepturi în raport cu KRAGMAN GMBH, ca operator de date cu caracter personal:

5.1.1 Dreptul de acces  înseamnă dreptul Membrului sau Clientului de a obține o confirmare din partea KRAGMAN GMBH că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauză și, în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

5.1.2. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

5.1.3. Dreptul la opoziție vizează dreptul Membrului sau Clientului de a se opune prelucrării datelor personale, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precădere dreptul  de a se opune prelucrării în orice moment.

5.1.4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea  KRAGMAN GMBH.

5.1.5. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul Membrului sau Clientului de a solicita să fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să își retragă consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauză se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

5.1.6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care Membrul sau Clientul contestă exactitatea datelor prelucrate de KRAGMAN GMBH, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauză se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care KRAGMAN GMBH nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauză le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a  opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale KRAGMAN GMBH prevalează asupra celor aparținând Membrului sau Clientului.

Pentru exercitarea drepturilor, Membrul sau Clientul se va adresa KRAGMAN GMBH, printr-o cerere formulată în scris și transmisă prin intermediul unui e-mail, la adresa: info@promez.ro.

6. Durata prelucrării

6.1. Datele cu caracter personal procesate de KRAGMAN GMBH sunt reținute pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 10 ani, în funcție de scopul colectării datelor personale, după cum urmează: datele furnizate prin intermediul formularului de comandă vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la momentul colectării, datele furnizate pentru crearea unui cont vor fi reținute pentru o perioadă de 3 ani de la ultima legare a Membrului, datele furnizate prin completarea formularului de contact sau de solicitare informaţii pentru produs pentru o perioadă de 3 ani de la momentul colectării, datele prelucrate în scop de marketing pe bază de consimțământ expres al persoanei vizate până la retragerea consimțământului, iar datele prelucrate în scop de marketing în interesul legitim al Operatorului pentru o perioadă de 5 ani calculată de la momentul ultimei vizite de pe www.promez.ro.

7. Transmiterea datelor cu caracter personal

7.1. După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal, următoarelor categorii de destinatari:

  • Furnizorilor de servicii de marketing;
  • Furnizorilor de servicii IT.

8. Stocarea datelor cu caracter personal

8.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt reținute pentru o perioadă adecvată scopului pentru care au fost prelucrate. Ca regulă, datele cu caracter personal prelucrate sunt eliminate prin ștergere din evidențele electronice imediat după prestarea serviciului care a impus colectarea acestora.

9. Modificarea Politicii de confidențialitate

9.1. Dacă KRAGMAN GMBH va aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, va publica respectivele modificări, pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează